Sodelovanje v nagradnih igrah Amelia

Mnogokrat za naše cenjene stranke in obiskovalke naše spletne strani pripravimo nagradne igre, včasih sami, včasih v sodelovanju z drugimi "prijateljskimi" spletnimi trgovinami. Pogoji sodelovanja v nagradni igri ter pravila so vedno na voljo na sami spletni strani aktualne nagradne igre, če ni navedeno drugače.


Mesečne Facebook nagradne igre

Na naših Facebook straneh redno prirejamo mesečne nagradne igre, ki jih objavimo enkrat v teku meseca. Za sodelovanje v aktualni nagradni igri je potrebno izpolniti pogoje, ki so pri nagradni igri tudi objavljeni. Nagrajenko vsak mesec objavimo na naši Facebook strani v prvih nekaj dneh prihodnjega meseca. Sodelujoči sodelujejo v novi nagradni igri od trenutka objave nagrajenke prejšnje nagradne igre tudi, če nova nagradna igra še ni objavljena.


Splošne določbe
Organizator nagradnih iger je Ibiskont d.o.o. V nagradni igri se upoštevajo vsi sodelujoči, ki pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje, opravijo nalogo ali všečkajo stran, zastavljeno na “Amelia.si” Facebook https://www.facebook.com/ameliaslo/ ali Instagram strani https://www.instagram.com/amelia.si_/. Nakup ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši zaposlenega). V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

 

Potek nagradnih iger
Sodelujoči lahko na Facebook ali Instagram strani sodeluje v nagradnih igrah na več načinov:
- odgovarja na nagradno vprašanje, opravi razpisano nalogo in se s tem poteguje za objavljeno nagrado. Med vsemi pravilnimi odgovori bo opravljen naključni žreb ali naključni izbor. Z objavo odgovora se smatra, da sodelujoči potrjuje verodostojnost oddanih podatkov in soglaša, da organizator z njimi razpolaga izključno za namen nagradne igre.
- sodeluje v nagradni igri za nagrade za nove všečke strani in se s tem poteguje za razpisano nagrado. Med vsemi novimi všečki bo opravljen naključni žreb ali naključni izbor. Z všečkanjem strani se smatra, da sodelujoči potrjuje verodostojnost oddanih podatkov in soglaša, da organizator z njimi razpolaga izključno za namen nagradne igre.

Objava nagrajencev in prevzem nagrad
Prejemniki bodo o nagradah obveščeni na Facebook ali Instagram strani, nagrado pa bodo dobili v roku 30 dni od objave. Pogoj za prevzem nagrade je posredovanje domačega naslova, kopije osebnega dokumenta in davčne številke (omenjeni podatki se posredujejo v zasebnem sporočilu). Nagrade bodo prejeli po pošti ali pa jih bodo po pozivu prevzeli pri organizatorju. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Če je nagrada poslana po priporočeni pošti, se kot izjava o prevzemu nagrade šteje potrdilo o vročitvi. Izžrebanec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja s sprejemom nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne podatke. Prav tako izžrebanec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne igre. V teh primerih se izžrebancu nagrada ne podeli. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino ali prenesti na tretjo osebo.


Davki in akontacija dohodnine
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno zDDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade avtomatično odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna dodatna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. Odgovornost Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na Facebook ali Instagram strani oz. njeni uradno pooblaščeni osebi. Pravila nagradne igre Pravila nagradne igre so na ogled na Facebook ali Instagram strani.  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Varstvo osebnih podatkov
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator akcije ne odgovarja za napake v delovanju spletne strani, kot tudi ne za nezanesljivost ali nedelovanje le teh. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku. Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi sodelujočega oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo Vaše interese, temeljne pravice in svoboščine varujemo v skladu z vsemi predpisanimi zahtevami in najvišjimi dobrimi praksami ter ob tem zagotavljamo varno uporabo podatkov, ki se nanašajo na vas.

Končne določbe
Organizator nagradne igre si pridružuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje Facebook ali Instagram strani ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega.

Prekinitev nagradne igre
Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru okoliščin, na katere Organizator nima vpliva, tj. okoliščin, ki jih Organizator ne more preprečiti in zanje ni odgovoren, ki se jim ne more izogniti ali jih rešiti. Sodelujoči bodo v primeru predčasne prekinitve o tem obveščeni na Facebook ali Instagram strani.

Ljubljana, junij 2019